WAŻNE !!! zapoznaj się z informacją w aktualnościach


WAŻNE !!! zapoznaj się z informacją w aktualnościach

 

Jesteśmy z Wami od 27 lat


 

 

Misja i cele fundacji

  "Zdrowie Pracownika i członków Jego rodziny najważniejszym celem Fundacji Ochrony Zdrowia i pracodawcy".

Fundacja Ochrony Zdrowia w Dąbrowie Górniczej, ustanowiona przez Hutę Katowice S.A. aktem notarialnym z dnia 13 kwietnia 1992 r., działa zgodnie z Ustawą o fundacjach z dnia 6 kwietnia 1984 r. oraz zgodnie ze statutem Fundacji Ochrony Zdrowia. Fundacja zajmuje się problemem bardzo istotnym dzisiaj w Polsce, a szczególnie w naszym regionie. Malejąca skuteczność służby zdrowia wynikająca z braku środków finansowych, załamanie się dotychczasowego systemu ubezpieczeń społecznych oraz nie najlepsza sytuacja materialna społeczeństwa spowodowały, że Fundacja Ochrony Zdrowia stała się w dość krótkim czasie instytucją bardzo popularną i powszechną wśród pracowników darczyńców.

„…Fundacja Ochrony Zdrowia powstała i funkcjonuje z dwóch powodów. Po pierwsze, są ci, którzy pomocy potrzebują, a po drugie są też tacy, którzy chcą tej pomocy udzielać, nie szczędząc środków. Pamiętajmy jednak, że Fundacja może efektywnie działać nie tylko dzięki sponsorującym ją firmom, ale również dzięki wspierającym ją pojedynczym osobom…”

Jej celem jest – zgodnie z jej celami statutowymi - szeroko pojęta pomoc w zakresie ochrony zdrowia darczyńców tj. m.in.: ArcelorMittal Poland SA, JSW KOKS SA, Polski Koks SA, Spedkoks Sp. z o.o., Węglokoks SA, ArcelorMittal Service Group Sp. z o.o., Kolprem Sp. z o.o., TAMEH Polska Sp. z o.o., Stalprofil SA, TAURON CIEPŁO SA, Huta Bankowa SA, Biuro Podróży Partner Sp. z o.o., Maritex 2 Sp. z o.o., ArcelorMittal Commercial Long Polska Sp. z o.o., Unitech 1 SA,  pracowników Spółek zależnych, MZZP ArcelorMittal Dąbrowa Górnicza, NSZZ Solidarność, Zakład Transportu Samochodowego Dąbrowa G., CONSENSUS, i innych.

Pomoc ta dotyczy pracowników wspierających Fundację oraz członków ich rodzin (tj. współmałżonków i dzieci w wieku szkolnym, będących na utrzymaniu rodziców) oraz emerytów i rencistów darczyńców.

Zasadą Fundacji jest pomagać wtedy, gdy pomoc jest potrzebna, konieczna, niezbędna. W większości są to przypadki ratujące życie, przywrócenie równowagi zdrowotnej, a także ukierunkowanie właściwego leczenia poprzez umożliwienie wykonania specjalistycznych badań, pozwalających na trafne zdiagnozowanie i umożliwienie szybkiego powrotu do zdrowia.

Szczególną troską otoczeni są pracownicy, którzy ulegli wypadkowi w pracy. Fundacja stara się zapewnić im jak najlepszą opiekę poprzez wsparcie finansowe placówki, w której przebywa poszkodowany pracownik.

Największe wsparcie z dobrowolnych składek na rzecz Fundacji, pochodzi od osób indywidualnych.  Deklarując 1 % od wynagrodzenia miesięcznego lub zasiłków z ubezpieczenia społecznego stanowiących podstawę opodatkowania (wyrażenie zgody na potrącenie bezpośrednio z listy płac, na konto Fundacji) darczyńca może liczyć na pomoc zgodnie z "Regulaminem i zasadami refundacji Fundacji Ochrony Zdrowia w Dąbrowie Górniczej" - Uchwała nr 5/2018:

  • Refundacja kosztów zakupu leków dla pracowników wspierających fundację oraz członków ich rodzin oraz dla emerytów i rencistów wspierających fundację wynosi:

50 % kosztów zakupu, przy kwocie przekraczającej 50,00 zł, nie więcej niż 2.000,00 zł/rok. 

Refundacji nie podlegają leki, za które dokonano płatności kartą ePRUF.

  • Refundacja  kosztów trudnodostępnych badań medycznych  tj. MR, TK, USG, USG Doppler, OCT, EKG wysiłkowe i inne wymagane w leczeniu (z wyłączeniem wizyty lekarskiej i badań dot. kosmetyki estetycznej) dla pracowników wspierających fundację oraz członków ich rodzin oraz dla emerytów i rencistów wspierających fundację wynosi:

50 % kosztów zakupu usługi, nie więcej niż 1.000,00 zł/rok.

  • Refundacja kosztów zajęć/zabiegów rehabilitacyjnych realizowanych przez firmę UNIMED Sp. z o.o. Centrum Rehabilitacji i Odnowy Biologicznej w Dąbrowie Górniczej przy al. J. Piłsudskiego 92 dla pracownika, wspierającego fundację oraz członków jego rodziny tj. współmałżonka i dzieci w wieku szkolnym (od 10 do 25 roku życia, będących na utrzymaniu rodziców) oraz dla emerytów i rencistów wspierających fundację wynosi:

50 % kosztów zakupu usługi, nie więcej niż 1.000,00 zł/rok.

  • Refundacja kosztów zakupu sprzętu rehabilitacyjnego wpisanego na listę sprzętu refundowanego przez Narodowy Fundusz Zdrowia dla pracowników wspierających fundację oraz członków ich rodzin (tj. współmałżonka i dzieci w wieku szkolnym, będących na utrzymaniu rodziców) oraz dla emerytów i rencistów wspierających fundację wynosi:

50 % kosztów zakupu sprzętu, nie więcej niż 1.000,00 zł/rok.

  • Umożliwienie specjalistycznych konsultacji, badań oraz leczenia w placówkach medycznych tj. w Śląskim Uniwersytecie Medycznym, Centrum Pediatrii w Sosnowcu, w wojewódzkich i miejskich szpitalach, w instytutach onkologii czy w Śląskich Centrum Rehabilitacyjnym „Repty”.
  • Udział w badaniach profilaktycznych i działaniach prozdrowotnych.
  • 100 % refundacja w zakresie pomocy statutowej Fundacji Ochrony Zdrowia - wnioski rozpatrywane będą jedynie w przypadkach losowych związanych w wypadkiem w pracy.

W 2017 r. z dofinansowania do zakupu leków, sprzętu rehabilitacyjnego, trudno dostępnych badań medycznych oraz zabiegów rehabilitacyjnych skorzystało 711 podopiecznych na kwotę 435 tys. zł.

Od 2014 r. kontynuowane są działania prozdrowotne poprzez organizację nieodpłatnych badań laboratoryjnych w kierunku diagnostyki chorób kardiologicznych, boreliozy, chorób nowotworowych, przewodu pokarmowego, tarczycy i in. W 2017 r. na badania profilaktyczne przeznaczyliśmy kwotę 91 tys. zł.

Jedną z form działalności statutowej Fundacji jest także wspieranie placówek medycznych z naszego regionu. W 2017 r. zakupiono sprzęt medyczny i udzielono wsparcia finansowego 8 placówkom medycznym na kwotę 257  tys. zł .

Nasze zaangażowanie we wspólne projekty z Odpowiedzialnością Biznesu ArcelorMittal Poland SA oraz z pozostałymi Sponsorami, zwiększa możliwości diagnozowania i leczenia pacjentów, a przez to pomaga w zaspokojeniu choć części potrzeb placówek medycznych.

Wszystkim ludziom dobrej woli i wielkiego serca, firmom i innym organizacjom, które wspierają działalność FOZ, składamy serdeczne podziękowania.

plakat FOZ pobierz      plakat pobierz 

Administrator strony: Bogumiła Plesińska

 
 

 

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

+ 48 (32) 776-83-58

+ 48 (32) 776-99-43 (biuro obsługi pacjenta)

sekretariat@fundacja-dabrowa.pl

Al. J. Piłsudskiego 92, 41-308 Dąbrowa Górnicza    KRS: 0000053491    NIP: 629-10-88-651    nr rachunku bankowego: 25 1050 1272 1000 0008 0042 1729

Investmag - tworzenie stron internetowych