WAŻNE !!! zapoznaj się z informacją w aktualnościach


WAŻNE !!! zapoznaj się z informacją w aktualnościach

 

Jesteśmy z Wami od 27 lat


 

 

Aktualności

04.06.2018

Regulamin i zasady refundacji FOZ

Szanowni Darczyńcy,

Zarząd Fundacji Ochrony Zdrowia pragnie poinformować, iż z dniem 1 czerwca 2018 r. zgodnie z uchwałą nr 5/2018 uległy zmianie zasady refundacji zakupu leków, trudnodostępnych badań medycznych, zabiegów oraz sprzętu rehabilitacyjnego.

Równocześnie przestają obowiązywać zapisy uchwały nr 10/2016.

Treść regulaminu i zasad refundacji znajduje się poniżej, a w razie dodatkowych pytań zachęcamy do kontaktu z Biurem Obsługi Pacjenta, nr tel. (32) 776 9943.

 

Regulamin i zasady refundacji Fundacji Ochrony Zdrowia w Dąbrowie Górniczej

§1

Postanowienia ogólne

 1. Celem Fundacji Ochrony Zdrowia w Dąbrowie Górniczej jest ochrona zdrowia pracowników realizowana poprzez pomoc rzeczową i finansową, a poniższy regulamin został opracowany na podstawie §4 i §6 ust.6b Statutu Fundacji.
 2. Regulamin określa zasady refundacji kosztów zakupu leków, trudnodostępnych badań medycznych oraz zabiegów rehabilitacyjnych, a także sprzętu rehabilitacyjnego, a nie dotyczy gimnastyki korekcyjnej dla dzieci, zabiegów i operacji kosmetycznych i upiększających, zabiegów stomatologicznych i ortodontycznych, badań związanych z zabiegami, leczeniem bezpłodności i zapłodnieniem in vitro.
 3. Osobami uprawnionymi do korzystania z refundacji, a tym samym podopiecznymi fundacji są pracownicy wspierający fundację oraz członkowie ich rodzin (tj. współmałżonek i dzieci do momentu ukończenia 18 lat lub uczące się i będące na utrzymaniu rodziców do momentu ukończenia 25 lat) oraz emeryci i renciści wspierający fundację z firm i zakładów pracy wspierających fundację.
 4. Kwoty udzielonej refundacji stanowią przychód wnioskodawcy i podlegają opodatkowaniu zgodnie z przepisami prawa.

§2

Formy i zakres pomocy oraz obowiązki wnioskodawców

Pomoc podopiecznym udzielana jest w postaci refundacji poniesionych kosztów wg poniższych zasad:

 1. Refundacja kosztów zakupu leków  dla pracowników wspierających fundację oraz członków ich rodzin oraz emerytów i rencistów wspierających fundację wynosi:

Limit dofinansowania do leków w roku kalendarzowym:

Wysokość dofinansowania

2 000,00zł

50% kosztów zakupu przy kwocie przekraczającej 50,00zł

 Dodatkowe zasady dot. refundacji leków:

 • Refundacji podlegają leki zapisane przez lekarza specjalistę na recepcie, a nie podlegają środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego, kosmetyki, środki opatrunkowe, higieniczne, witaminowe, parafarmaceutyki, suplementy diety, odchudzające, środki antykoncepcyjne.
 • Refundacja dotyczy wyłącznie leków zapisanych na recepcie przez lekarza NFZ, a wnioskodawca po zakupie leku w wybranej aptece zobowiązany jest do złożenia kopii recepty w momencie składania wniosku o refundację.  W przypadku zakupu zamienników leków wskazanych na recepcie, należy na kopii recepty uzyskać potwierdzenie zamiany zapisanych leków- potwierdzenie ważne jest jedynie wraz z imienną pieczątką farmaceuty.
 • Nie przestrzeganie w/wym. zaleceń- za wyjątkiem przypadków losowych rozpatrywanych każdorazowo przez Zarząd fundacji- spowoduje obniżenie refundacji leków do 30% kosztów zakupu, przy kwocie przekraczającej 50,00zł.

2. Refundacja kosztów trudnodostępnych badań medycznych tj. MR, TK, USG, USG Doppler, OCT tomografia optyczna, EKG wysiłkowe i inne wymagane w leczeniu (z wyłączeniem wizyty lekarskiej i badań dot. kosmetyki estetycznej) dla pracowników wspierających fundację oraz członków ich rodzin oraz emerytów i rencistów wspierających fundację wynosi:

Limit dofinansowania do badań medycznych w roku kalendarzowym:

Wysokość dofinansowania

1 000,00zł

50% kosztów zakupu usługi

 Dodatkowe zasady dot. refundacji badań:

 • Każdorazowo wnioskodawca zobowiązany jest złożyć do Biura Obsługi Pacjenta Fundacji Ochrony Zdrowia wniosek ze skierowaniem wydanym przez lekarza przed dokonaniem badania, a jego realizacja może nastąpić po uzyskaniu akceptacji tegoż biura.

3. Refundacja kosztów zajęć/ zabiegów rehabilitacyjnych realizowanych przez firmę UNIMED Sp. z o.o. Centrum Rehabilitacji i Odnowy Biologicznej w Dąbrowie Górniczej, przy al. J. Piłsudskiego 92 dla pracownika wspierającego fundację oraz członków jego rodziny tj. współmałżonka i dzieci w wieku szkolnym (od 10 do 25 roku życia będących na utrzymaniu rodziców) oraz emerytów i rencistów wspierających fundację wynosi:

Limit dofinansowania do usług rehabilitacyjnych w roku kalendarzowym:

Wysokość dofinansowania

1 000,00zł

50% kosztów zakupu usługi

Dodatkowe zasady dot. refundacji kosztów zakupu usług rehabilitacyjnych:

 • Do wniosku należy dołączyć kopię skierowania do Poradni Rehabilitacyjnej lub kopię skierowania na zabiegi rehabilitacyjne zlecone przez lekarza podstawowej opieki medycznej lub lekarza specjalistę;
 • Darczyńca (lub członek jego rodziny) zgłasza się z potwierdzonym przez Biuro Obsługi Pacjenta FOZ wnioskiem o refundację zajęć rehabilitacyjnych, kopią skierowania do Poradni Rehabilitacyjnej oraz z ewentualną dokumentacją schorzeń do UNIMEDU, Rejestracja: Dąbrowa Górnicza, al. J. Piłsudskiego 92, tel. (32) 792 88 81 wew. 11 celem ustalenia nieodpłatnej wizyty lekarskiej;
 • lub zgłasza się z potwierdzonym wnioskiem o refundację zajęć rehabilitacyjnych z kopią skierowania na zabiegi bezpośrednio do Centrum Rehabilitacji Leczniczej – Zabiegi Komercyjne tel. (32) 792 88 81 wew. 24;
 • Okres oczekiwania na rozpoczęcie zabiegów wynosi nie dłużej niż 14 dni. Wnioski przyjmowane będą do dnia 30 listopada każdego roku kalendarzowego;
 • Rozpoczęcie realizacji zabiegów nastąpi nie później niż 30 dni kalendarzowych od daty złożenia wniosku, a zakończenie nie później niż 31 grudnia danego roku

4. Refundacja kosztów zakupu sprzętu rehabilitacyjnego wpisanego na listę sprzętu refundowanego przez narodowy Fundusz Zdrowia dla pracowników wspierających fundację oraz członków ich rodzin (tj. współmałżonka i dzieci w wieku szkolnym, będących na utrzymaniu rodziców) oraz emerytów i rencistów wspierających fundację wynosi:

Limit dofinansowania do sprzętu rehabilitacyjnego w roku kalendarzowym:

Wysokość dofinansowania

1 000,00zł

50% kosztów zakupu sprzętu

Dodatkowe zasady dot. refundacji kosztów zakupu sprzętu rehabilitacyjnego:

 • Refundacja dotyczy sprzętu standardowej jakości podanego we wskazaniach lekarza specjalisty i następuje po uzyskaniu dotacji przysługujących z innych źródeł jeśli dotyczą, np. PFRON, NFZ, MOPS.

§3

Procedura udzielania pomocy w postaci refundacji

 1. Pomoc udzielana jest każdorazowo na wniosek podopiecznego fundacji.
 2. Należne dofinansowania przekazywane będą na podane osobiste konto bankowe.
 3. Refundacja odbywa się na podstawie oryginału faktury przedłożonego wraz z wnioskiem w ciągu 14 dni od daty wystawienia faktury.
 4. Każdorazowo fundacja zastrzega sobie prawo do uzyskania dodatkowych informacji i wyjaśnień ze strony wnioskodawcy.
 5. W Biurze Obsługi Pacjenta wnioskodawca może każdorazowo wykonać nieodpłatnie kopię recepty wymaganej do wniosku.
 6. Wnioski o 100% refundację w zakresie pomocy statutowej FOZ mogą być składane i rozpatrywane będą jedynie w przypadkach losowych związanych z wypadkiem w pracy.
 7. W uzasadnionych przypadkach losowych decyzja Zarządu może zostać podjęta w odstępstwie od wyżej przyjętych zasad refundacji.

 §4

Postanowienia końcowe

 1. Złożenie wniosku o refundację jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu i wnioskodawca zobowiązuje się, że będzie wykonywał z należytą starannością obowiązki wynikające z Regulaminu.
 2. Decyzja Zarządu Fundacji jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
 3. Fundacja zastrzega sobie prawo do odmowy udzielenia pomocy w uzasadnionych sytuacjach.
 4. Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. Zmiany mogą zostać dokonane poprzez akceptację wyłącznie przez Zarząd Fundacji.

 

 

 

 

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

+ 48 (32) 776-83-58

+ 48 (32) 776-99-43 (biuro obsługi pacjenta)

sekretariat@fundacja-dabrowa.pl

Al. J. Piłsudskiego 92, 41-308 Dąbrowa Górnicza    KRS: 0000053491    NIP: 629-10-88-651    nr rachunku bankowego: 25 1050 1272 1000 0008 0042 1729

Investmag - tworzenie stron internetowych